Kalite Yönetimi Birimi

Birim HakkındaSağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında başlatılan “Hizmet Kalite Standartları” çalışmaları hastanemizde titizlikle uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” hasta ve çalışan güvenliğini öncelik olarak belirleyen,  hasta ve çalışanların görüşlerinin düzenli olarak değerlendirildiği ve personelin teşvik edilmesi sistemine dayayan, sağlık hizmet sunum kalitesini arttırmayı hedefleyen  çalışmalarımıza katkı sağlamaktadır.

Hastanemiz Kalite Birimi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları  kapsamında halen çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Öz değerlendirmeyi planlar ve yönetir. Öz değerlendirme yılda en az iki kez kalite birimi tarafından ilgili birim sorumlularıyla yapılır. Öz değerlendirme tüm hastaneyi kapsar.

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir. Çalışan anketleri yılda bir kez (Aralık ayında) olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanır. Hasta memnuniyet anketleri her ay ayaktan, acil, yatan hastaları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığının belirlediği sayıda uygulanır. Çalışan ve hasta memnuniyet anket sonuçları Kurumsal Kalite Sistemine girilir. Anket sonuçları üst yönetimin katılımıyla3 ayda bir yapılan anket toplantısında değerlendirilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır. Anketler hastane yönetimi tarafından belirlenip görevlendirilen anketörler tarafından yapılır.

SKS çerçevesinde hazırlanan; tüm yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. Göstergeler klinik ve bölüm bazlı göstergelerdir. Gösterge yönetiminde amaç; göstergeler aracılığı ile kalite iyileştirme faaliyetlerine yönelik performansın izlenmesi, buradan elde edilen sonuçlarla iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır. Hastanede takip edilecek tüm göstergeler için yönetim tarafından gösterge sorumlusu belirlenir. Gösterge sorumluları takip ettikleri tüm göstergeler için üçer aylık dönemlerde analiz raporları hazırlayarak üst yönetime imzalatıp bir nüshasını kalite birimine teslim eder. Kalite birimi tarafından ilgili göstergelerin SIYOS girişleri ilgili dönemlerde yapılır. Yılda 4 kez (üç aylık dönemlerde) gösterge sorumlularıyla üst yönetimin katılımıyla gösterge toplantısı düzenlenerek, gösterge sonuçları değerlendirilir ve gerekli iyileştirici faaliyetler planlanır.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarını izler, ilgili komitelerin koordinasyonunun yapar ve üye olarak katılır.

Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin takibini yapar.

Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.

İstenmeyen Olay raporlama sürecine yönelik düzenlemeleri yapar.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Hastanede Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin sonuçların izlenmesini gerekli iyileştirici faaliyetlerin planlanmasını yapar.

Bölüm ve/veya süreç kalite sorumluları ile işbirliği içinde bölüm ve/veya süreç bazlı yapılan kalite çalışmalarını izler ve koordinasyonunu yapar.

Komite toplantılarını organize eder, toplantılara ait kayıtları tutar.

Kurumsal verimliliğe ait verilerin izlenmezi, değerlendirilmesi ve üst yönetime sunulması aşamalarını gerçekleştirir.

KALİTE BİRİM ÇALIŞANLARI
Kalite Yönetim DirektörüBurçin Nur ÖZDEMİR
Kalite Birim ÇalışanıMert ATERİ

 

23 Ocak 2024