Hastanemiz

Eylem Planımız

KURUMSAL AMAÇ

KURUMSAL HEDEF

KURUMSAL EYLEM PLANI

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli tıbbi bakım hizmeti vererek hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Belirlenen Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi

1-)Ulusal ve uluslar arası tıbbi bakım ve tedavi ye yönelik gelişmeleri takip etmek.

2-)Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

3-)Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Çalışanlarımızın sağlık hizmet sunumunda kurumsal aidiyet ve performanslarının en üst seviyeye ulaştırarak memnuniyetlerini yükseltmek

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

1-)Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

2-)Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

3-)Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulmasının sağlanması

4-)25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

5-)Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

6-)Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

7-)Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

8-)Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

1-)Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

1-)Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

2-)Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi

3-)Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkabilecek cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

1-)Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

2-)Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

3-)Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

4-)Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

1-)İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

2-)Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

1-)Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

2-)Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.


24 Mart 2022