Kurumsal

Hastanemizde Staj

Öğrenci Zorunlu Staj Başvuru Formu (2 nüsha ve okuldan onaylı şekilde)

İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi (2 nüsha ve okuldan onaylı şekilde)

Kimlik Fotokopisi

Öğrenci Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Aldığına Dair Belge

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Fotoğraf (1 adet)

Ziraat Bankası’ndan IBAN numarasının yazılı olduğu evrak

Aile Hekimliğinde Tetanoz Aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı

Tek Hekim Raporu : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsamında istenen tetkiklerin(Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Tek Hekim Raporu(İşyeri Hekimi,Tabip,Uzman Tabip) aranır.

Stajyerlerin tek hekim raporu; kurumumuzda staj yapacak öğrenciler için, Başhekimlikçe görevlendirilen Aile Hekimi Uzmanı muayenesi sonucu verilir. 

-Daha önce yukarıda bahsi geçen tek hekim sağlık raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2.defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…….hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında sakınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir.

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler
-HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti- HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
-Akciğer grafisi raporu,anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.

*Staja kabul edilenlerden bölüm bazlı istenen ek tetkik ve benzeri belgeler
-Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi
-Yenidoğan ve Çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG markerları bakılması
-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A(Anti HAV IgG) markerları

19 Eylül 2022