Personel Özlük Birimi

Birim Hakkında

sicil.jpg

Hastane emrinde görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi (4/A, 4/B, 4/C, 663, 4924 v.b.) çalışan personellerin özlük işlerini (Açıktan veya yeniden atama, naklen tayin (ayrılış – başlayış), emeklilik, istifa, yıllık izin, ücretsiz izin, sağlık izni v.b.) yürütmek, yazışmalarını yapmak ve dosyalamak.
Göreve başlayan (açıktan, naklen, geçici v.b.) personele ait bilgilerin otomasyon kayıtlarını yapmak, başlayış ile ilgili gerekli evrakların doldurulmasını sağlamak, başlama yazılarını ilgili birimlere yazmak.
Emekli olan, istifa eden başka kurumlara atanan veya ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik kesme ve yazışma işlemlerini yürütmek.
Personellerin yıllık izin belgelerini düzenlemek ve takip etmek.
Aday memurların adaylık sürelerini takip etmek ve aday memur eğitimi ve sınavları neticesinde asilliğe hak kazanan aday memurların adaylıklarının kaldırılması için gerekli yazışmaları yapmak.
Personellere ait sağlık raporlarını takip etmek, maaş tahakkuk ve döner sermaye birimine bildirmek.
Personelin yıl içinde almış olduğu ödül/ceza durumunu kayıt ve takip etmek.
Personellerle ilgili disiplin işlemleri ile ilgili inceleme, ifade, savunma ve ceza tebliğlerini ve takibini yapmak.
Personellerin kıdem, derece terfilerini takip etmek, yürütmek ve maaş birimine bildirmek.
Hastane Yönetim Kurulunun işleyiş ile ilgili yazışmaları yapmak ve alınan kararları ilgili birimlere bildirmek.
Personellerin görev sürelerini takip etmek, görev süreleriyle ilgili izin v.s. hak ediş durumlarını düzenlemek.
Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenilirlik ilkelerden ayrılmamak.
Hastaneye yada kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.
Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR :
Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.
Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

29 Eylül 2022