Satınalma Birimi

Birim HakkındaMerkezi Satınalma Birimine Bağlı Kurumlardan gelen talepleri ve teknik şartnameleri ortak bir talep ve ortak bir teknik şartname haline getirmek. Toplu olarak satın alınacak malzemeler için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 9. Maddesine göre yaklaşık maliyeti hazırlamak. İhale Onay Belgesini hazırlamak. Hazırlanan İhale Onay Belgesini İdari ve İhale Yetkilisinin onayına sunmak. İdari ve İhale yetkilisinin İhaleyi onay vermesi doğrultusunda, Elektronik Kamu Alımları Platformunda ;İhtiyaç Raporu İşlemlerini, İhale Kayıt ve İhale İşlemlerini Hazırlamak. İhale Kayıt Numarasını almak. Alınan İhale Kayıt Numarasının ilan bedelini yatırtmak için tahakkuk birimine gereken evrakları vermek. İhtiyaç Raporunu seçerek ihaleyi bağlamak. İhale kısmi teklife açık ise, Kısmi Teklif İşlemlerini hazırlamak. Teknik Şartname ve Diğer Belge İşlemlerini yüklemek. İdari Şartname İşlemleri hazırlamak. Sözleşme Tasarı İşlemleri hazırlamak. İlan İşlemlerinden İhale İlanını hazırlamak. İlanın EKAP Tarafından Kabulünden sonra, Sevk İşlem Formu Göndermek. 
Eşik değerin üstündeki ilanlar hariç diğer bütün ilanların Basın İlan Kurumu Denizli Müdürlüğü kanalıyla yayımının yapılmasını sağlamak. İhale Komisyonu İşlemini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 6. Maddesine göre yapmak.

Hazırlanan ihale dokümanını idaremizden satın almak isteyen isteklilere idari    şartnamede belirlenen meblağı mukabilinde satışını sağlamak.
İdari şartnamede belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, istekli olabilecek tüzel veya gerçek kişilerin teklif zarflarını, iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya Merkezi Satın alma Birimi’ne gelerek elden teslim etmeleri halinde tutanak karşılığında teslim almak. İdare Yetkilisince Teslim Alınan Teklif Zarflarını İhale Komisyonuna imza karşılığı bir tutanakla teslim etmek. Zarf Açma ve belge Kontrol Tutanağını hazırlamak. Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağı hazırlamak. İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatların Tutanağını hazırlamak. Gerektiğinde ilgili firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapmak. Gerektiğinde İş deneyim belgesinin güncellenmesini sağlamak. İhale Komisyon Kararını hazırlamak.
İhale Komisyon Kararını ve diğer ihale dokümanını komisyon üyelerine imzalatmak. Üzerine ihale bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair teyitlerini EKAP’tan sorgulamak. İhale Komisyon Kararını, Üzerine ihale bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair teyitlerini ve Kesinleşen İhale Kararını İhale Yetkilisinin onayına sunmak. İhale Yetkilisince onaylanan Kesinleşen İhale Kararını en geç üç gün içerisinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermek. Kesinleşen İhale Kararına karşı yasal süresi içinde İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde şikayet konusuyla ilgili gerekli cevapları bildirmek. Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kamu İhale Kurumu tarafından gelen yazışmalara cevap vermek. İhale uhdesinde kalan yüklenicilere sözleşmeye davet yazısını göndermek.

Yasal süresi içerisinde sözleşmeye gelen isteklilerin sözleşmeye davet yazısındaki getirecek oldukları belgelerini kontrol etmek şayet evraklarında bir eksik yok ise, EKAP’tan yasaklı teyitlerini sorgulamak. Yasaklı değil ise sözleşmeyi hazırlamak ve isteklilere imzalattırmak. İsteklilere imzalattırılan sözleşmeleri İhale Yetkilisinin onayına sunmak.Yüklenici tarafından istenmesi halinde sözleşmeyi çoğaltarak bir suretini yükleniciye vermek. Toplu Alımla ilgili EKAP’tan Sonuç İşlemlerinden İhale Sonuç Formlarını göndermek.

İhale dokümanının tamamının fotokopisini, ihaleyle ilgili kurumların muayene komisyonuna göndermek. Çerçeve Anlaşmaya bağlı olarak yapılan münferit alımların kontrol ve kayıtlarını tutmak. Çerçeve Anlaşmaya bağlı olarak yapılan Münferit ve Toplu Alımlarla ilgili İhale bilgilerini Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden göndermek. Mahkemelerden gelen ihalelerle ilgili dosyaları ilgili yerlere ulaştırmak. İhale için nakit yatırılan geçici teminat veya geçici teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak. İhale için nakit yatırılan kesin teminat veya kesin teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak. Yüklenici firmalar tarafından iş deneyim belgesi istenmesi halinde iş deneyim belgesi hazırlamak. 

Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler. Yasal mevzuat çerçevesinde çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

4.İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR :

Personel aşağıdaki Yasal Mevzuatları takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür.
6.1. 657 sayılı DMK kanunu
6.2. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
6.3. Görevi ile ilgili tebliğler
6.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
6.5. Türk Ceza Kanunu
6.6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

16 Ocak 2022