Hastanemizde staj için gerekli evraklar
17 Mayıs 2022

Öğrenci Zorunlu Staj Başvuru Formu (2 nüsha ve okuldan onaylı şekilde)

İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi (2 nüsha ve okuldan onaylı şekilde)

Kimlik Fotokopisi

Öğrenci Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Aldığına Dair Belge

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Fotoğraf (1 adet)

Ziraat Bankası’ndan IBAN numarasının yazılı olduğu evrak

Aile Hekimliğinde Tetanoz Aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı

Heyet Raporu : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte 11. Maddede yer alan tetkikler istenmektedir.

-Daha önce yukarıda bahsi geçen sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2.defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…….hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında sakınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir,sağlık kurulu raporu aranmaz.

11.Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

-HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti- HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,

-Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları

-KBB uzman muayenesi, KBB uzmanı gerekli gördüğü takdirde odyometri test sonucu,

-Akciğer grafisi raporu,anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu

12.Staja kabul edilenlerden bölüm bazlı istenen ek tetkik ve benzeri belgeler

-Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki tetkiklere ek olarak anamnez, fiziki muayene ve hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından periferik yayma(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve dermatolojik muayene sonuçları

-Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki tetkiklere ek olarak anamnez, fiziki muayene ve hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından periferik yayma(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır)

-Diyetisyen bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi

-Yenidoğan ve Çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG markerları bakılması

-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A(Anti HAV IgG) markerları