T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Muayene Kabul
Satın
alma Servisitarafındanyapılan ihale neticesinde mal veya hizmetalınan firmalara aitfaturaların teslim alınarakkontrollerinin yapılması,muayenedosyanın hazırlanmave ödemelerinin yapılabilmesi için gidertahakkukservisine gönderilmesi.

Satınalma servisitarafındanmal alım ihalesi yapılandosyalabu birimdenzimmetkarşılığı teslim alır.

Mal alım İhalesi yapılan dosyalar ile firma tarafından teslim edilen faturalaalım dosyası ile karşılaştırarakbilgilerindoğruluğunu kontrol eder.

İhalesi yapılan dosyalarınfaturalana muayene komisyonraporlanı düzenler.

İşlemi bitenihale dosyalandanarşivlenmesigereken(Taşınırişlem fişi,fatura,muayeneraporu,istek belgesi) evraklarınfotokopilerini alır vedosyalar.

Muayene Kabul Biriminde kalması gerekenevrakları bilgisayar ortamında kayıtaltındatutar.

İşlemibitenmalalımihaledosyavefaturalarınallanıgidertahakkukservisineödemelerinin yapılabilmesi içinzimmetkarşılığıteslim eder.

Muayene kabulbirimine teslim edilen hizmetamları ve bakım onarım ile ilgilifaturalarınkontrolünü yaparakteslimalır.

Hizmetİşleri Kabul tutanağıve İfatutanağını hazırlayarakmuayene komisyonüyelerinin imzalanı tamamlatır.

İmzalatamamlanan tüm evrakların fotokopilerini çekerekbir nüshanı servisinde arşivler.

GiderTahakkuk servisi tarafındanödemelerinin yapılabilmesi için fotokopisiçekilen dosyalarınaslını Gider Tahakkukservisineteslim eder.

Hastanemizdehizmetamışeklindeçalışantümfirmaevraklaileçalışanlaraaitimzaföylerininsigortabildirgelerinin kontrollerini ve dökümünü yapar.

HastanemizdehizmetamıolarakçaşanfirmalarınkullanmışolduklaElektrik,Doğalgaz,su faturalanaaitTeknikServistarafındanbildirilenmiktarlaileGiderTahakkukservisinden oayaait faturalardan birim fiyatlar kontroledilerekhesaplaması yapılır.

Satın alma  tarafından  yıllık amla yapıldıktan  sonra  zleşmesi  yapılan  (sıhhi  sarf, Cihaz  kit malzemeleri,akaryat)gibimalzemelerinhhisarfbiriminintalepleridoğrultusundamuayenesiniyapar.

Görevinikaliteyönetim sistemi politikası,hedefleri ve proserlerine uygun olarakyürütür.